Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu (e-shopu) spoločnosti ludilo, s. r. o.


I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ludilo, s. r. o., so sídlom Borovicová 5034/14, 900 27 Bernolákovo, IČO: 45 549 842, zapísaná v OR Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 65510/B, DIČ: 2023050766, IČ DPH: SK2023050766, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Všetky zmluvné vzťahy medzi  spoločnosťou ludilo, s. r. o. (ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“) sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode  a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a so zákonom  č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov.

3. Kontaktné údaje predávajúceho: e-mail: info@ludilo.sk, telefón: 0949 369 739,

poštová adresa: ludilo, s. r. o., Borovicová 5034/14, 900 27 Bernolákovo.

4. Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2924836253/1100 Banka: Tatrabanka, a.s., IBAN: SK6011000000002924836253, BIC (SWIFT): TATRSKBX.

5. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170.

6. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar, poskytne svoje údaje v zmysle náležitostí požadovaných na realizáciu objednávky. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

7. Internetovým obchodom, e-shopom, je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

8. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

9. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov.

10. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z. z. v lehote 14 kalendárnych dní.

II. Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH. V prípade zmeny sadzby DPH sa táto upraví podľa právnych predpisov účinných v čase vystavenia faktúry.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke internetového obchodu v okamihu vykonania nákupu.

III. Objednávka

1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v internetovom obchode predávajúcim. Pre vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov, a teda objednávka sa stáva záväznou.

3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v internetovom obchode automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky predávajúcim. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru kupujúcemu bude dohodnutý e-mailom, na ktorý budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného a dodaného tovaru.

IV. Platobné podmienky

Za tovar v internetovom obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

1. platba na dobierku,

2. platba prevodom na bankový účet.

V. Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, alebo ak pri danom tovare nebola uvedená dlhšia dodacia doba. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade obvykle expedujeme do 2 pracovných dní.

2. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov, a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

3. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) s dodacím listom, návod a ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

4. Za miesto plnenia je považované miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 Predávajúci poskytuje dopravu tovaru ku kupujúcemu prostredníctvom:

1. Slovenskej pošty,

2. kuriérskej spoločnosti.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné uplatňovať priamo u zamestnanca prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci zamestnancovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

VI. Poplatky za prepravu a balné

1. Pri platbe vopred na bankový účet alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva si predávajúci za dopravu tovaru účtuje:

Pri doprave balíka s doručením na adresu uvedenú v objednávke.

a) Pri doprave balíka do hmotnosti 3 kg Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,90€.

b) Pri doprave balíka do hmotnosti 5 kg Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4,20€.

c) Pri doprave balíka do hmotnosti 5 kg kuriérskou spoločnosťou s doručením do nasledujúceho pracovného dňa po expedícii z nášho skladu - 7,40€.

2. Pri doprave balíka s doručením na poštu:

a) Pri doprave balíka do hmotnosti 3 kg Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,50€.

b) Pri doprave balíka do hmotnosti 5 kg Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,80€.

c) Pri doprave balíka do hmotnosti 5 kg kuriérskou spoločnosťou s doručením do nasledujúceho pracovného dňa po expedícii z nášho skladu - 6,50€.

3. Pri platbe na dobierku si predávajúci za dopravu tovaru účtuje:

Pri doprave balíka s doručením na adresu uvedenú v objednávke.

a) Pri doprave balíka do hmotnosti 3 kg Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 4,90€.

b) Pri doprave balíka do hmotnosti 5 kg Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 5,20€.

c) Pri doprave balíka do hmotnosti 5 kg kuriérskou spoločnosťou s doručením do nasledujúceho pracovného dňa po expedícii z nášho skladu - 8,40€.

4. Pri doprave balíka s doručením na poštu.

a) Pri doprave balíka do hmotnosti 3 kg Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 4,50€.

b) Pri doprave balíka do hmotnosti 5 kg Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 4,80€.

c) Pri doprave balíka do hmotnosti 5 kg kuriérskou spoločnosťou s doručením do nasledujúceho pracovného dňa po expedícii z nášho skladu - 7,50€.

5. Pri nadštandardných zásielkach je poplatok za prepravu účtovaný osobitne.

VII. Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.

2. Tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

VIII. Storno objednávky

1. Kupujúci má právo stornovať objednaný tovar pred expedíciou elektronicky bez storno poplatku.

2. Kupujúci má právo stornovať už vyexpedovanú objednávku, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov, ktorý je uvedený v objednávke.

3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch predávajúci informuje kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu úhradu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy/storna prevodom na účet určený kupujúcim.

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.

2. Ak kupujúci chce využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je povinný písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť na kontaktnú adresu predávajúceho. Formulár odstúpenia od zmluvy je k dispozícii na adrese http://www.ludilo.sk/odstupenie-od-zmluvy.html. V odstúpení kupujúci uvedie meno a priezvisko, adresu, číslo objednávky, dátum objednania a číslo účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu predávajúceho. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný spolu so všetkými dokumentmi – originálom faktúry s dodacím listom, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. Odporúčame spotrebiteľom, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

3. Predávajúci vráti úhradu  za tovar, vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia, ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci  nepreukáže zaslanie tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy.

4. V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Kupujúci je tak povinný predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy

5. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné úhrady kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

6. Tento článok neplatí pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

X. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci.

2. Kupujúci je povinný:

3. prevziať objednaný tovar,

4. zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,

5. preskúmať tovar a neporušenosť obalu tovaru pri jeho preberaní.

6. Predávajúci je povinný:

7. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

8. spolu s tovarom, alebo dodatočne, zaslať kupujúcemu všetky dokumenty týkajúce sa tovaru, napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na použitie v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

XI. Ochrana osobných údajov

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúcim na účely ochrany osobných údajov sa rozumie aj osoba, ktorá sa registrovala bez objednávky tovaru.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu  a e-mailovú adresu.

3.   Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Prihlásiť sa".

4.   Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

5.   V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovar  u alebo po jeho registrácií, kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

6.   Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7.   Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

8.   Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.   Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky alebo registráciou  potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. I bod. 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok  preukazujúce identifikáciu predávajúceho,

b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,

e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,

f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

g) doba uchovávania osobných údajov, ktorá je stanovená dobu uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady a zákonnou povinnosťou archivácie objednávok a faktúr a to tou, ktorá uplynie neskôr. V prípade registrovaných osôb, ktoré nepristúpili k objednávke sa osobné údaje uchovávajú pokiaľ registrovaná osoba alebo predávajúci na základe žiadosti tejto osoby registráciu nezruší.

10.  Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

11.  Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f) Nariadenia, oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,

e) okruh príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

12.  Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 11, žiadosť sa považuje za podanú podľa Nariadenia.

13.  Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

14.  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

15.  Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

16.  Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

17.  Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené subjektom uvedených v čl. V. Dodacie podmienky alebo kuriérskej spoločnosti uvedenej v písomnej komunikácii s kupujúcim.

XII. Zmluvná pokuta

1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15 ? (slovom pätnásť eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.

2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

XIII. Záručné podmienky

1. Na všetok predávaný tovar sa pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané so zľavou. Ak je však zľava poskytnutá kvôli určitej vade tovaru, túto vadu nie je možné reklamovať.

XIV. Reklamačný poriadok a reklamačné podmienky

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.

2. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese internetového obchodu www.ludilo.sk. Kupujúci je povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu: ludilo, s. r. o., Borovicová 14, 900 27 Bernolákovo.

3. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

4. V prípade, že vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy, môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade.

5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

6. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady tovaru, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

7. Právo na záruku zaniká v prípade, že:

8. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

9. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

10. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

11. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

12. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

13. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

14. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

15. Vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, sú taktiež vyňaté zo záruky.

16. Záruka sa nevťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

17. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu internetového obchodu, avšak nie dobierkou. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe, faktúru, a priložiť vyplnený Reklamačný formulár.

18. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

19. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa predania reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci, kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí),

3. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

4. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5. Poškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

6. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

XV. Autorské práva

Všetky údaje (fotografie, grafické zobrazenia, popisy produktov, texty) uvedené na stránke internetového obchodu www.ludilo.sk sú chránené autorským zákonom a nesmú byť ďalej použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ludilo, s.r.o..

XVI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

2. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzatvorením kúpnej zmluvy.

4. Odoslaním objednávky  si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 8.5.2018.

6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, Zákona o elektronickom obchode, v platnom znení ako i súvisiacimi predpismi.

 

 

 

V Bernolákove, dňa 8.5.2018